Thursday, January 22, 2009

Idrottsbojkotter - nu och då


Frida Metso, LUFs ordförande, har skrivit ett kort blogginlägg om kraven på idrottsbojkott mot Israel, och jämför med LUFs krav på bojkott av Beijing-OS. Jag har svårt att se exakt vad hon vill få fram i inlägget. Borde inte LUFs tidigare krav på OS-bojkott öppna för att organisationen även kan stödja idrottsbojkotten mot Israel, att det är legitimt att lyfta politiska krav i idrottssammanhang? Precis som vid kraven för OS-bojkott, så svarar idrottsetablissemanget kraven på idrottsbojkott mot Israel med att upprepa att 'idrott och politik hör inte ihop'. Borde inte LUF hålla med om att så är inte fallet, att internationella idrottsevenemang är i allra högsta grad politiska tillställningar?

Metsos verklighetsbeskrivning är också lite märklig. Bemötandet från svenska medier gentemot LUFs krav var knappast ett kompakt motstånd. Tvärtom fick de internationella kraven på OS-bojkott (i någon form, t.ex. bojkott av invigningen) stort gehör i västerländska medier, åtminstone fram till jordbävningen i Szechuan (då mycket av den internationella kritiken gentemot Kina om Tibet, Burma och Darfur avtog). I en opinionsundersökning svarade 4 av 10 tillfrågade svenskar att man stödde bojkott av invigningen.

När ska man bojkotta och när ska man inte bojkotta? Enskilda idrottsmän och sportorganisationer vill gärna gardera sig från att behöva ta politiska beslut. Men studier har visat att idrottsbojkotterna mot Sydafrika (som LUF, dåvarande FpU, stödde) var betydelsefulla i att pressa den vita minoriteten att acceptera apartheids omöjlighet. Idrottsbojkotterna synliggjorde omvärldens kompakta förkastande av apartheid hos vita sydafrikaner i gemen. Bojkotterna, såväl gällande idrott som ekonomiska, hade stöd av ANC.

Palestinska befrielserörelser stödjer de internationella bojkotterna mot Israel, som en del i arbetet att sätta tryck på Israel att upphöra med ockupationen och avbryta sina brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt. Om LUF skulle vara villiga att stödja principen att alla människor har rätt att leva i frihet, då borde de också kunna stödja idrottsbojkotten mot Israel.

Några exempel på hur OS-bojkottkraven skildrades i svenska medier; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Om idrottsbojkotten mot Sydafrika; 1, 2, 3, 4, Proletären om OS, Sydafrika och Israel, Om bojkott mot Israel: 1, 2, 3, 4, Blogginlägg: Melin, Jinge12, Wester, ANC-dokument från 1988 om idrottsbojkotten, Om tidiga protester mot apartheid i idrott från Nya Zeeland

No comments:

Post a Comment